ทัวร์พม่า LUCKY MYANMAR BAGAN 3 วัน 2 คิน

มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรบุระ
สักการะ2มหาบูชาสถาน "เจดีย์ชเวสิกอง"
ร่วมพิธีล้างพระพักต์ "พระมหามัยมุนี"
ชมวิว "ป่าทะเลย์เจดีย์ 4,000 องค์"

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง