ทัวร์ไต้หวัน T-DED อาร์ตตัวแม่ TAIWAN 5 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต -ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง