ทัวร์ไต้หวัน T DED เก๋กู๊ด!! TAIWAN 5 วัน 4 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - MITSUI OUTLET PARK

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง