ทัวร์ไต้หวัน T DED TAIWAN FAVOR 4 วัน 3คืน

ร้านพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - MITSUI OUTLET PARK

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง