ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NEW YEAR SUPER SUPER 6D 5N

เมืองไทเป - ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก) - วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซีเหมินติง
ไถจง - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินหวู่
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณ
เมืองฮวาเหลียน - นั่งรถไฟด่วน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
เมืองจีหลง - อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
เมนูพิเศษ.. สุกี้ชาบูหมาล่า - เสี่ยวหลงเปา ติ่งไท่ฟง - กุ้งมังกรซีฟู๊ด
พระกระโดดกำแพง+ขาปูอลาสก้า - ปลาประธานาธิบดี
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง