ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAKURA 4D 3N

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สักการะ วัดเหวินอู่
รายการพิเศษ...นั่งกระเช้าข้ามสู่ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อาหารพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา,ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง
ชมเทศกาลดอกซากุระบานสะพรั่งที่หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง