ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Winter ไทเป ไทจง เหยหลิ่ว จิ่วเฟิ้น 4D 3N

ชมอุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชมตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิวชั้น89) ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ วัดจงไถซานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง